WARUNKI ZAKUPU

Poniżej publikujemy jak wygląda proces obsługi klienta w trakcie realizacji inwestycji

 

Prowadzimy sprzedaż mieszkań II etapu Osiedla Wyszyńskiego. Zapraszamy do kontaktu.

 

Proces zakupu mieszkania:


1. Umowa rezerwacyjna
Umowa rezerwacyjna wiąże się z wniesieniem wpłaty w kwocie 10 000 zł w ciągu trzech dni od jej podpisania. Podpisanie umowy rezerwacyjnej pozwala rozpocząć procedury uzyskania kredytu oraz daje Państwu pewność, iż wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane przed momentem uzyskania finansowania.

W biurze przygotowaliśmy dla Państwa:
a) prospekt informacyjny dot. inwestycji wraz z załącznikami, tj. rzut mieszkania i komórki lokatorskiej, harmonogram robót budowlanych, standard robót objętych kosztami, wzór umowy deweloperskiej
b) informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego w tym konkretnych mieszkań /na prośbę Nabywcy/,
c)  aktualny stan księgi wieczystej,
d) kopię pozwolenia na budowę,
e) sprawozdanie finansowe dewelopera
f) projekt budowlany,
g) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Finansowanie zakupu
Naszym klientom umożliwiamy profesjonalną obsługę doradcy finansowego oraz wszelką pomoc przy wyborze formy finansowana i uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Przewidujemy dwie możliwości finansowania:

a) Finansowanie ze środków własnych- 9 transz, płatnych w datach:

  1. rata 15% wartości mieszkania /23.10.202/,
  2. rata 10% wartości mieszkania /16.12.2021/,
  3. rata 10% wartości mieszkania /16.03.2022/,
  4. rata 10% wartości mieszkania /16.05.2022/,
  5. rata 10% wartości mieszkania /30.06.2022/,
  6. rata 10% wartości mieszkania /16.08.2022/,
  7. rata 10% wartości mieszkania /30.09.2022/,
  8. rata 15% wartości mieszkania /30.11.2022/,
  9. rata 10% wartości mieszkania, pomniejszona o kwotę zadatku /23.03.2023/,

b) Finansowanie poprzez kredyt / kredyt hipoteczny – bank przekazuje na rachunek powierniczy fundusze w formie w/w transz, natomiast Kredytobiorca spłaca comiesięczne raty w wysokości określonej przez bank.

3. Umowa deweloperska

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2021.1445 z dnia 10.08.2021r.) W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, która zabezpiecza Nabywcę, reguluje zasady praw Nabywcy, określa środki ochrony wpłat dokonywanych przez Nabywcę, zasady i tryb zawieranych umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treści umów, prawa i obowiązki stron umowy.

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem, a nabywcą jest podpisanie umowy deweloperskiej, która jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu. Umowa i załączniki, określają szczegółowo harmonogram robót  budowlanych oraz standard robót objętych kosztami.

Na podstawie Umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem przez Nabywcę, niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie – w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

Koszt sporządzenia umowy deweloperskiej i opłaty sądowe pokrywa Deweloper i Nabywca w równych częściach.

4. Umowa końcowa
Umowa sporządzona w formie aktu notarialnego podpisywana po protokolarnym przekazaniu mieszkania. Na jej podstawie przenoszona jest na klienta własność mieszkania i stanowi podstawę do założenia nowej księgi wieczystej.

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości Nabywca.

5. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel.  722 733 243 


Cena za m2  w zależności od wielkości mieszkania wynosi:

Do 45 m2 —————-  6150 zł/m2

od 45 – 60 m2————  6050 zł/m2

od 60-70 m2————– 5950 zł/m2

Powyżej 70 m2 ———-  5850 zł/m2

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu komórki lokatorskiej, zlokalizowanej na tym samym piętrze co mieszkanie w cenie 3 000 zł

PRZYDATNE DOKUMENTY

Dokumenty do pobrania, które przydadzą Ci się podczas kupowania mieszkania

Decyzja pozwolenia na budowę POBIERZ PDF
Mapa ewidencyjna POBIERZ PDF